ISSN 2454-0846

Predseda: 

JUDr. Jozef Andraško, PhD. (prodekan) 

 

Členovia redakčnej rady: 

doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD. 

doc. JCDrPeadDr. Róbert Brtko, CSc. 

Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M. 

JUDr. Daniel Bednár, PhD. 

doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD. 

Mgr. Andrea Koroncziová, PhD. 

JUDr. Jana Strémy, PhD. 

JUDr. Lenka Freel, PhD. 

Mgr. Lenka Dufalová, PhD. 

JUDr. Radovan Blažek, PhD. 

JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 

JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD. 

Mgr. Sylvia Mičíková 

Mgr. Zuzana Illýová, PhD. 

Ing. Zdenka Poláková, PhD. 

 

Technickí redaktori: 

Ing. Adam Labuda 

Boris Schneider 

Ing. Dušan Paško