ISSN 2454-0846

The English and Welsh legal system still maintains a division between solicitors and barristers who form the largest part of the legal profession in this jurisdiction. Different skills are required for each of them and each has its own path into practice. The submitted article analyses the nature of these two most common legal professions and expands primarily on the scope of their work, qualification requirements and complicated training routes to become fully-qualified solicitors and barristers. Furthermore, it deals with career options pursued by these legal practitioners once they successfully complete their training.

Ak si budete chcieť založiť firmu, vo väčšine prípadov bude vašou najlepšou voľbou spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len s.r.o.). Tento  článok vás prevedie podrobným návodom, ako na to. 

Autorka sa v príspevku venuje regulačnej činnosti Českej národnej banky. Zaoberá sa otázkou potreby regulácie ako takej. Bližšie sa venuje pozitívnym a negatívnym stránkam regulácie. Zároveň vo všeobecnej rovine rozoberá problematiku dohľadu nad činnosťou subjektov finančného trhu. Zaoberá sa postavením Českej národnej banky v oblasti dohľadu ako aj jej činnosťami v rámci výkonu dohľadu.

Článok sa zameriava na identifikáciu a vymedzenie základných princípov, ktoré sa aplikujú v rámci vzťahu Občianskeho a Obchodného zákonníka. Osobitný zreteľ autor článku venuje definovaniu základných podmienok pre správne určenie právneho režimu záväzkového vzťahu, ktorý je komplexne upravený v oboch základných súkromnoprávnych predpisoch.

Crowdfunding, alebo aj "davové" financovanie, je rôznorodým a relatívne novým spôsobom získavania kapitálu na najrôznejšie typy aktivít, vrátane financovania podnikateľských aktivít, nákupu nehnuteľností, umenia, či kolektívneho investovania. Bezprecedentné rozšírenie prístupu k vysokorýchlostnému internetu a mobilné siete umožňujú nízkonákladové prepojenie veľkého množstva osôb do sietí vedúce ku koordinácii, výmene informácií a potenciálne aj k "davovému" financovaniu - crowdfundingu. Davom (ang. crowd) možno rozumieť veľké množstvo osôb, spravidla laikov - spotrebiteľov, ktorí sa zúčastňujú financovania relatívne malými obnosmi peňazí individuálne, no kolektívne majú schopnosť dosiahnuť významné obnosy. V článku sa venujem popisu crowdfundingu, ako aj jeho základnej klasifikácii s ohľadom na typ odmeny poskytnutej za financie a typ financovanej aktivity, a zároveň stručne popisujem aktuálny stav rozvoja crowdfundingu vo svete a na Slovensku. V závere načrtávam vybrané aspekty regulácie, ktoré možno aplikovať na crowdfunding, a možné cesty rozvoja crowdfundingu do budúcnosti.