ISSN 2454-0846

Synopsa:

Autorka sa v príspevku zaoberá základnými administratívnymi povinnosťami v súvislosti s narodením dieťaťa a možnosťou využitia e-služieb. Súčasťou príspevku je aj priblíženie praktických skúseností autorky s využitím kvalifikovaného elektronického podpisu pri vybavovaní povinností v súvislosti s narodením dieťaťa a tiež štatistické spracovanie a interpretácia výsledkov prieskumu ohľadne tejto problematiky, uskutočneného formou dotazníka.

Abstrakt

            Príspevok sa zaoberá inštitútom zhromažďovania obyvateľov obce ako jednou z foriem, ktorými sa realizuje samospráva obce v slovenských podmienkach. Špecifikuje samotnú organizáciu zhromaždenia obyvateľov obce a záväznosť jeho výsledkov v súvislosti so súčasnou novelou právnej úpravy skúmaného inštitútu.

Úvod

            Obecná samospráva v Slovenskej republike je výrazom vertikálneho členenia verejnej moci. Je označovaná ako iná, resp. decentralizovaná verejná moc, ktorá v zmysle štátoprávnej teórie vzniká na základe vôle štátu vzdať sa časti svojej moci a zveriť jej spravovanie subjektu neštátneho charakteru. Z uvedeného vyplýva, že obec, ako vykonávateľ verejnej moci predstavuje samostatný samosprávy a správny celok, ktorí združuje osoby s trvalým pobytom na jej území. V podmienkach Slovenskej republiky je základnou jednotkou územnej samosprávy.

            V príspevku sa budeme venovať zhromaždeniu obyvateľov obce ako jednej z foriem uskutočňovania samosprávy obce v slovenských podmienkach. Zameriame sa na organizáciu zhromaždenia obyvateľov obce a s tým súvisiace zákonné mantinely, ktoré musí obec dodržiavať v prípade jeho bližšej úpravy všeobecne záväzným nariadením.

Elektronizácia v zdravotníctve sa v uplynulej dobre stáva veľmi aktuálnou témou, najmä v súvislosti s jej zavádzaním, ktoré by malo byť účinné od januára 2018 vo všetkých zdravotníckych zariadeniach. Málokto si je vedomý dôsledkov  a povinností, ktoré môžeme očakávať so spustením celého systému. Jednou z problematík, ktorú bolo potrebné vyriešiť a následne zapracovať do zákonnej úpravy je problematika preukazov poistencov, ich forma a možnosti využitia v rámci elektronického zdravotníctva. Dnes preukazy poistencov poznáme vo forme papierových kartičiek, prípadne plastových preukazov. Aká konečná a záväzná forma preukazov poistencov však bude chválená v súvislosti so zavádzaním elektronizácie.

Doručovanie patrí v správnom konaní, ale aj civilnom konaní a v trestnom konaní ku kľúčovým inštitútom. Spájajú sa s ním významné dôsledky. Predložený príspevok reaguje na návrh skupiny poslancov NR SR (D. Tittel, E. Smolíková, M. Kuciaňová, J. Paška, T. Bernaťák, Š. Zelník), doručený dňa 03.03.2017, na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“). Predkladaná novela zákona č. 71/1967 Zb. zavádza novú lehotu pre fikciu doručenia do vlastných rúk pre občanov, v zmysle ktorej „ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do 18 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel“.

Téma správneho trestania rezonuje v právnických kruhoch čoraz častejšie a dovolím si tvrdiť, že v súčasnosti môžeme bez väčších pochybností hovoriť o existencii správneho práva trestného. A to napriek tomu, že P. Průcha[1] považuje toto označenie za nepresné, pretože trestanie samo o sebe nie je pre verejnú správu charakteristické a vyvodzovanie správnej zodpovednosti nie je vzhľadom k možným sankciám vždy zodpovednosť trestnej povahy.