ISSN 2454-0846

Elektronizácia v zdravotníctve sa v uplynulej dobre stáva veľmi aktuálnou témou, najmä v súvislosti s jej zavádzaním, ktoré by malo byť účinné od januára 2018 vo všetkých zdravotníckych zariadeniach. Málokto si je vedomý dôsledkov  a povinností, ktoré môžeme očakávať so spustením celého systému. Jednou z problematík, ktorú bolo potrebné vyriešiť a následne zapracovať do zákonnej úpravy je problematika preukazov poistencov, ich forma a možnosti využitia v rámci elektronického zdravotníctva. Dnes preukazy poistencov poznáme vo forme papierových kartičiek, prípadne plastových preukazov. Aká konečná a záväzná forma preukazov poistencov však bude chválená v súvislosti so zavádzaním elektronizácie.

Doručovanie patrí v správnom konaní, ale aj civilnom konaní a v trestnom konaní ku kľúčovým inštitútom. Spájajú sa s ním významné dôsledky. Predložený príspevok reaguje na návrh skupiny poslancov NR SR (D. Tittel, E. Smolíková, M. Kuciaňová, J. Paška, T. Bernaťák, Š. Zelník), doručený dňa 03.03.2017, na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“). Predkladaná novela zákona č. 71/1967 Zb. zavádza novú lehotu pre fikciu doručenia do vlastných rúk pre občanov, v zmysle ktorej „ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do 18 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel“.

Téma správneho trestania rezonuje v právnických kruhoch čoraz častejšie a dovolím si tvrdiť, že v súčasnosti môžeme bez väčších pochybností hovoriť o existencii správneho práva trestného. A to napriek tomu, že P. Průcha[1] považuje toto označenie za nepresné, pretože trestanie samo o sebe nie je pre verejnú správu charakteristické a vyvodzovanie správnej zodpovednosti nie je vzhľadom k možným sankciám vždy zodpovednosť trestnej povahy.