ISSN 2454-0846

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou minimálnej vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, ktorou bola v našom právnom poriadku stanovená dolná objektivizačná hranica vyživovacej povinnosti, ktorú si musia plniť všetci rodičia bez ohľadu na ich možnosti, schopnosti a majetkové pomery.