ISSN 2454-0846

Vo svete veda a technika neustále napreduje a informatizácia spoločnosti sa dotýka viac či menej každého z nás. To sa odzrkadľuje aj v administratívnoprávnych vzťahoch ktoré vznikajú v oblasti verejnej správy. Medzinárodný pojem, ktorý vystihuje informatizáciu týchto administratívnoprávnych vzťahov, je „eGovernment“. eGoverment je využívanie informačných technológií verejnými inštitúciami pre zaistenie výmeny informácii s občanmi, súkromnými organizáciami a inými verejnými inštitúciami za účelom zvyšovania efektivity vnútorného fungovania a poskytovaní rýchlych, dostupných a kvalitných informačných služieb.[2] V podmienkach Slovenskej republiky sa to realizuje najmä prostredníctvom takzvaných prístupových miest. Jedným z prístupových miest je Ústredný portál verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“). V praxi ho nájdeme prostredníctvom siete Internet na adrese https://www.slovensko.sk.

Napísanie záverečnej práce  patrí medzi základné podmienky úspešného ukončenia vysokoškolského štúdia v každom študijnom odbore na Slovensku.  Nevyhne sa mu žiadny úspešný absolvent vysokoškolského štúdia.  Pre mnohých študentov nejde o príjemnú činnosť a mnohí by sa jej  radi vyhli. S povinnosťou  písania záverečnej práce úzko súvisí problematika plagiátorstva. Plagiátorstvo pri písaní záverečných prác sa vyskytovalo odjakživa (odkedy sa píšu aj  vysokoškolské práce). V súčasnosti však nadobúda nové rozmery, čo súvisí najmä s rozvojom  informačných technológií. Na všetky tieto zmeny musí nevyhnutne reagovať legislatíva.